دفتر رسمى ترجمه قوه قضاییه كشور فدرال آلمان

 

در موارد حقوقی – اقتصادی و امور مالی از جمله خدمات ترجمه آلمانى به فارسى و بلعكس در زمینه

:ھای زیر با شما ھمکاری می کنیم

 

دادگاه - محضر - ثبت و ديگر ادارات  -

 اسناد و مدارک - قراردادها از جمله مبايعه نامه و قرارداد ازدواج  -

گزارش سالانه  -

سایت اینترنتی  -

ھمکاری در پروژه ھای ویژه  -

 ھمراھی مشتریان شما  -

دیدار از شرکت و کارخانه جات  -

 ترجمه در نمایشگاهها  -

 

اين دارالترجمه خود را نقطه پیوند شرق و غرب و موظف دانسته صفتها و کردارھای دیرینه فرھنگهاى اجتماعی شرق و غرب را حضور مخاطبان خویش توضیح و در عین حال فضایی مورد اعتماد

.برای مشتریان شما حاصل نماید

:برای مشتریان خصوصی در زمینه پزشکی و درمان خدمات خود را ارائه می نماییم

 

 ھمراھی بیماران و ترجمه در مطب پزشکی یا بیمارستان  -

ترجمه پرونده بیمارى  -

 تنظیم نوبت  -

ترجمه تشخیص پزشکی  -

 

.در صورت تمایل، سفر شما را برنامه ریزی و در تمامی مراحل شما را ھمراھی می نماييم

.كل خدمات این دفتر و پرونده شما محرمانه است

.در امور براورد قیمت خدمات و سفارشات فارسى و آلمانى با ما تماس حاصل بفرمایید

نسیم تولیوس پور

 مترجم رسمى قوه قضاییه كشور فدرال آلمان

 

Nassime Tullus-Pour